Forum www.zaocznipedagogika.fora.pl Strona Główna
 Strona glówna  •  FAQ  •  Szukaj  •  Użytkownicy  •  Grupy  •  Galerie  •  Rejestracja  •   Profil  •  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości  •  Zaloguj 
metody badan cwiczenia 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.zaocznipedagogika.fora.pl Strona Główna -> GR VII
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor
Wiadomość
sucha156
UżytkownikDołączył: 18 Lut 2008
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:35, 14 Cze 2008  

Metoda socjometryczna jest to ilościowe badanie stosunków międzyludzkich w aspekcie faworyzowania, obojętności i odrzucenia w określonej sytuacji wyboru.
Socjometria jest więc zespołem czynności werbalnych i manipulacyjnych mających na celu poznanie uwarunkowań, istoty i przemian nieformalnych związków między osobowych w grupach rówieśniczych.
Polega ona głównie na dokonywaniu wyborów pozytywnych lub negatywnych (czyli odrzuceń), a najczęściej jednych i drugich spośród członków jakiejś grupy ze względu na ściśle określone kryterium wyboru lub kilku kryteriów. Kryteria te precyzuje się w formie specjalnie sformułowanych pytań, na które osoby badane podają imiona i nazwiska wybranych przez siebie osób z grupy której pytania dotyczą.
Oto przykłady tego rodzaju pytań, nazywanych także kryteriami socjometrycznymi:
- Z kim chciałabyś najchętniej współpracować?
- Z kim chciałabyś siedzieć w ławce?
- Kogo z klasy chętnie zaprosiłabyś na urodziny?
Celem metody socjometrycznej jest poznanie struktury wzajemnych powiązań ze sobą poszczególnych uczniów i ich pozycję społeczną, a także postawy wzajemne uczniów.

Techniki:
-test socjometryczny zwany także klasyczną techniką Moreno
-technika „zgadnij kto”
-technika szeregowania rangowego

Materiał socjometryczny możemy przedstawić graficznie. Jest to graficzne przedstawienie rozkładu (struktury) stosunków interpersonalnych w badanej grupie. Do sposobów takiego oto przedstawienia należą m.in.
a) socjogram nieuporządkowany – w socjogramie tym najwięcej wyborów pozytywnych otrzymała dziewczynka z numerem 3 oraz dwóch chłopców z numerami 7, 8 i 10. Na ogół socjogram nieuporządkowany wykreśla się na podstawie jednego kryterium socjometrycznego.
b) Socjogram kołowy – widać na nim brak pozytywnych powiązań socjometrycznych między dziewczynkami i chłopcami oraz nieco większą spójność stosunków interpersonalnych wśród chłopców niż dziewcząt. Obrazuje też nieformalną grupę chłopców z numerami 7,8 i 10 oraz względnie wysoką pozycję dziewczynę z numerem 3 wśród swych rówieśników.
c) Socjogram hierarchiczny – w przytoczonych socjogramie hierarchicznym bardziej niż w zamieszczonym wcześniej socjogramie kołowym zaznacza się nieformalna podgrupa dziewcząt ( 1,2,3) a także wyjątkowa pozycja dziewczyna z numerem 3 oraz chłopców 7,8 i 10
d) Socjogram indywidualny – w socjogramie tym w centrum uwagi jest tylko jeden z członków grupy. Jest nim często np. uczeń wyróżniający się lub zaniedbany w nauce albo sprawiające trudności wychowawcze
e) Można wyróżnić także przykłady wyborów wzajemnych

Ilościowa analiza danych socjometrycznych ma na celu uzyskanie danych maksymalnie zobiektywizowanych i porównywalnych. Możność wyrażania wyników w postaci liczbowych ułatwia dokonywanie poznawczo płodnych operacji, tj śledzenie dynamiki zmian wewnętrznych życia społecznego dla danych grup i prowadzenie analiz porównawczych tych zmian wewnątrz jednej grupy i między grupami. W wyniku ilościowego opracowania danych socjometrycznych otrzymujemy różne wskaźniki cyfrowe w zależności od rodzaju dokonywanych obliczeń. Stąd też mówi się niekiedy w tym przypadku o „analizie wskaźnikowej” lub „analizie indeksowej”. Wyróżnia się na ogół wskaźniki indywidualne i grupowe oraz wskaźniki dla poszczególnych podgrup interesującej badacza grupy.

OBSERWACJA- czynność badawcza polegająca na gromadzeniu danych droga spostrzeżeń
Rodzaje obserwacji :

-Indywidualna np. poznawanie konkretnej jednostki sprawiającej określone problemy.
-Grupowa, np. poznanie klasy, bądź innej grupy.
Wycinkowa, np. obserwacja pewnego fragmentu zachowania danej jednostki.
Całościowa np. obserwacja zmierzająca do wszechstronnego poznania jednostki, we wszystkich jej sferach.
Dotycząca próbek zdarzeń, np. odnosząc się tylko do zachowań agresywnych.
Bierna, kiedy obserwator nie jest członkiem grupy, do której należy obserwowana jednostka.
Czynna, kiedy obserwator jest uczestnikiem zdarzeń obserwowanych poprzez branie udziału w nich lub poprzez organizowanie zajęć nastawionych na wywołanie określonych zmian.
Ciągła, czyli prowadzona bez przerwy przez np. szereg godzin czy tygodni.
Próbek czasowych, czyli obserwacja dokonywana jest w określonych odstępach czasowych, określonych z góry przez obserwatora.
-Nieskategoryzowana, czyli prowadzenie obserwacji w celu ogólnego określania przedmiotu i dokonanywania jakościowego opisu zachowania.
-Skategoryzowana, wymagająca wyodrębnienia kategorii ułatwiających dokonanie opisu danego zjawiska,

Podział obserwacji :
● ze względu na czas :
- ciągła : jest spostrzeganiem faktów na przestrzeni dłuższego czasu
- próbek czasowych : jest spostrzeganiem w krótkich odcinkach czasu , badacz z góry określa przedziały czasowe , w których będzie dokonywał obserwację. Otrzymane dane wykorzystuje się do określenia różnorodności , częstości i czasu występowania danego zjawiska
- próbek zdarzeń : badacz z góry określa, jakie zdarzenia chce obserwować , czeka na nie i dokładnie je rejestruje. Zachowanie obserwowanego obiektu jest związane z sytuacją , to znaczy , że pojawienie się danej sytuacji wyzwala określone zachowanie

● ze względu na treść :
- całościowa : jest to spostrzeganie pełnego i całościowego obrazu rzeczywistości
- częściowa : to spostrzeganie wybranych aspektów rzeczywistości

● ze względu na liczbę przedmiotów :
- jednostkowa : występuje, gdy obserwacja dotyczy jednego przedmiotu
- kompleksowa: gdy, obserwacja ujmuje zespół przedmiotów, zjawisk uzupełniających się wzajemnie

● ze względu na cel :
- otwarta : zmierza do tego , by na jej podstawie zaplanować badania lub dalszą obserwację
- systematyczna : to planowe i powtarzające się gromadzenie spostrzeżeń w celu wykrycia zależności między zjawiskami

● ze względu na sposoby dokonywania :

- bezpośrednia : badający nie tylko zbiera dane , ale ma również możliwości sprawdzenia wiarygodności tych danych odwołując się do innych metod badawczych np. do wywiadu , do eksperymentu . Istnieje źródło deformacji , którym jest sam badający . Od jego obiektywizmu skrupulatności zależy rzetelność uzyskanych wyników obserwacji
- pośrednia : badający nie uczestniczy w zbieraniu danych i nie ma wpływu na ich powstawanie
-uczestnicząca: polegająca na wejściu badacza w określone środowisko społeczne i obserwowaniu danej zbiorowości od wewnątrz tj. jako jeden z jej członków. Jest to jednocześnie obserwacja bezpośrednia (badacz sam zbiera dane), ukryta i niekontrolowana. Należy do metod jakościowych.
- jawna : jest wtedy , gdy badani wiedzą o tym , że są przedmiotem zainteresowań obserwatora . Można uzyskać fałszywe dane o zachowaniu
- ukryta : stosuje się ją w celu wyeliminowania przyczyn zachowań nienaturalnych u badanych . Obserwacja ta pozwala na uchwycenie autentycznych zachowań .

Pomocnicze techniki stosowane w obserwacji można podzielić na :
- niestandaryzowane, które posiadają taką cechę, że gromadzą materiał bez wyróżniania poszczególnych zagadnień i aspektów oraz bez umiejscowienia czasowego. Są to np.: notatki, opisy, filmy, fotografie
- standaryzowane, które są doskonalszą techniką gromadzenia materiałów, gdyż następuje to z wyróżnieniem poszczególnych problemów i zagadnień z równoczesnym ujęciem czasowym.
Należy do nich arkusz obserwacyjny, który jest wcześniej przygotowanym kwestionariuszem z wytypowanymi zagadnieniami, które objąć ma obserwacja. Notuje się wszelkie spostrzeżone fakty, zdarzenia, okoliczności mające związek z danym zagadnieniem. Notowania mogą być oznaczone datą.
Do technik standaryzowanych należy również dziennik obserwacji, który kategoryzuje spostrzeżenia ze względu na czas pojawienia się określonych faktów lub zmienności procesów w badanych grupach. Prowadzony jest w postaci zapisów dziennych.
Techniki standaryzowane mają wiele zalet, gdyż pozwalają na wcześniejszą typologię zagadnień, która zapobiega przeoczeniu przez badającego któregoś z nich oraz nadaje kierunek badaniom. Ponad to daje możliwość wykrycia zależności, na które warto zwrócić uwagę w dalszych badaniach.


Cechy prawidłowej obserwacji:
a) celowość look musimy wiedzieć dlaczego obserwujemy dana jednostkę.
b) systematyczność i planowość (historia o dziewczynie przed egzaminem)
c) selektywność look np. oddzielanie tego co wypada od tego co nie wypada.
d) obiektywność testu psychologicznego look polega ona na tym, że wyniki uzyskiwane w badaniu są niezależne od osoby badającej- eksperymentatora.

REJESTRACJA DANYCH Z OBSERWACJI .

1. Dzienniki obserwacyjne o szerokim zakresie, gdy notujemy wszystkie fakty występujące w zachowaniu dziecka.
2. Dzienniki tematyczne, gdy rejestruje się tylko niektóre fakty dotyczące zachowania
3. Symboliczne dane, gdy używamy symboli podczas zapisu, np. x , oznacza płacz u dziecka.
4. Instrumentalne dane, gdy rejestracji dokonuje się za pomocą urządzeń, np. przy pomocy kamery.


Rozróżniamy trzy techniki obserwacji:
*osobistą (badacz osobiście obserwuje sytuację lub nawet jest to obserwacja uczestnicząca - jak np. korzystanie z produktów lub usług konkurencji),
*mechaniczną (za pomocą urządzeń mechanicznych),
* elektroniczną (urządzenia elektroniczne, jak fotokomórka, kamera).

Metoda indywidualnych przypadków - jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.

Techniki:
-wywiad
-rozmowa
-analiza dokumentów osobistych
-teczka diagnostyczna

Monografia- to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, lub jednorodne zjawiska społeczne, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń prognoz rozwojowych.

Techniki:
-wywiad
-rozmowa
-techniki socjometryczne

Wywiad jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz.

Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany różniące się od siebie zasadami konstrukcyjnymi. Stopień usystematyzowania pytań i ich ujednolicenie to główne różnice konstrukcyjne. Jeden daje możliwość swobody w formułowaniu pytań oraz zmieniania ich kolejności. Drugi ściśle ogranicza kolejność i brzmienie stawianych pytań. Wywiad skategoryzowany zapewnia większą ścisłość i porównywalność danych.
Ze względu na sposób prowadzenia wywiadu wyróżniamy wywiad jawny, ukryty i jawny nieformalny. Wywiadem jawnym nazywamy rozmowę, w której badany poinformowany jest prawdziwie o celach, charakterze i przedmiocie wywiadu. Kiedy badany nie jest poinformowany o roli ankietera, o celach i przedmiocie rozmowy nazywamy to wywiadem ukrytym. W wywiadzie jawnym nieformalnym
(ukryty formalny) badany orientując się w fakcie prowadzenia z nim wywiadu, nie jest poinformowany o właściwym jego przedmiocie. Wywiady te wymagają dużej sprawności pamięciowej i zręcznego posługiwania się pytaniami rozpoznawczymi. Bywają jeszcze wywiady indywidualne i zbiorowe, w zależności od liczby osób biorących jednorazowo udział w wywiadzie. Wywiad zbiorowy ma uzasadnienie wówczas , gdy przedmiotem badań opinie lub fakty jednorodnej grupy np. dotyczące uczestników zajęć świetlicowych.

Najczęściej jest wykorzystywany przy poznawaniu układów, charakteru i zależności środowiska wychowawczego, a także do poznania wszelkiej problematyki środowiska i aspektów wychowania w środowisku społecznym.
Wywiad służy głownie do poznawania faktów, opinii i postaw danej zbiorowości. Materiał uzyskany drogą wywiadu pozwala ponadto na analizę układów i zależności między zjawiskami

Ankieta- jest techniką gromadzenia informacji polegająca na wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera.

Pytania ankiety są zawsze konkretne, ścisłe i jednoproblemowe. Najczęściej też pytania są zamknięte i zaopatrzone w tak zwaną kafeterię, czyli zestaw wszelkich możliwych odpowiedzi. Ankieta dotyczy najczęściej wąskiego zagadnienia bądź problemu szerszego rozbitego na kilka zagadnień szczegółowych. Kafeterie bywają zamknięte i półotwarte oraz koniunktywne i dysjunktywne. Kafeteria zamknięta nazywamy ograniczony zestaw możliwych odpowiedzi, poza które odpowiadający wyjść może, lecz tylko wybiera wśród możliwych , jakie daje sformułowany zestaw. Kafeterią półotwartą nazywamy taki zestaw możliwych do wyboru odpowiedzi, które zawierają jeden punkt oznaczony zazwyczaj słowem „inne”, pozwalający na zaprezentowanie swojej odpowiedzi, jeśli nie mieści się w żadnym zaproponowanym sformułowaniu np. w pytaniu „ Jakie motywy skłoniły Pana(ią) do podjęcia studiów zaocznych”. Kafeteria koniunktywna pozwala na wybranie kilku możliwych odpowiedzi, dając później możliwość obliczenia częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi, a tym samym utworzenie hierarchii np. Jakim zajęciom oddajesz się najchętniej w wolnym czasie.

Eksperyment pedagogiczny- metoda naukowego badani określonego wycinka rzeczywistości (wychowawczej), polegająca na wywołaniu lub tylko zmienieniu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem.

Sondaż diagnostyczny- jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych – posiadających znaczenie wychowawcze- w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje.

Techniki:
-wywiad
-ankieta
-analiza dokumentów
-techniki statystyczne


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.zaocznipedagogika.fora.pl Strona Główna -> GR VII Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1
   
 
Opcje 
Zezwolenia Opcje
Kto jest na Forum Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Kto jest na Forum
 
Jumpbox
Kto jest na Forum
Skocz do:  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Theme FrayCan created by spleen & Download
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin